Rättigheter och skyldigheter som student

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Universitetets rättighetslista

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter gäller studenter på grundnivå och på avancerad nivå. För studenter inom forskarutbildningen finns särskilda regler och riktlinjer.

Rättighetslistan för studenter på grund- och avancerad nivå (PDF 405 kB)

Läs mer om utbildning på forskarnivå på Medarbetarwebben

Ett utdrag ur dina rättigheter

Inflytande

Studenterna vid universitetet har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom universitetet vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Universitetet är skyldigt att låta en demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid universitetet använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som föreningen anordnar för sina medlemmar.

Studiemiljö

Universitetet ska motverka diskriminering oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell identitet eller ålder för studenter och sökande till utbildningen.

Universitetet ska ge studenterna tillgång till de resurser som krävs för att kunna genomföra utbildningen, till exempel elektroniska informationsmedia, bibliotek, läsplatser och gruppstudierum. Dessa resurser ska så långt det är möjligt vara tillgängliga även utanför schemalagd tid.

Student med funktionsnedsättning har rätt till de pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att göra undervisningen tillgänglig för studenten. Behov av stödåtgärder ska anmälas i god tid innan undervisningen startar.

På alla utbildningar ska finnas en studievägledare som på ett tidigt stadium kan fånga upp signaler om olika studierelaterade problem och som studenterna kan vända sig till.

Studentskyddsombud ska liksom övriga skyddsombud inom universitetet ges utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Alla universitetets studenter omfattas av en personskadeförsäkring. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta och gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan.

Registrering av kursdeltagande och provresultat

För att bland annat inte fördröja utbetalning av studiemedel till studenten ska institutionen skyndsamt, normalt inom tio arbetsdagar, lägga in registreringar i Ladok.

Institutionen ska skyndsamt, senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, rapportera provresultat i Ladok.

En student har rätt att få anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara vård av barn eller studentfackliga uppdrag.

Behörighet och urval

Beslut att en sökande inte är behörig till viss utbildning får överklagas.

Student har rätt att begära omprövning av ett beslut att ej antas till en utbildning, som studenten är behörig till.

Kursplanering och schema

Kurs- och utbildningsplaner som avser studier kommande termin ska normalt finnas tillgängliga en månad innan sista anmälningsdag.

Kursscheman, tider för prov och omprov samt eventuella ändringar av uppgifter om kurslitteratur och annat studiematerial ska finnas tillgängligt – även på utbildningens hemsida – senast en månad före kursstart.

Obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur ska vara allmänt tillgänglig.

Schemaändringar bör undvikas.

Om kurs till vilken antagning skett måste ställas in ska studenterna så långt möjligt erbjudas ett fullgott alternativ.

Obligatoriska moment

Uppgift om eventuella obligatoriska moment ska finnas i kursplanen.

Ersättning för obligatoriskt moment ska erbjudas student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet.

Prov och examination

Rättning av skriftliga prov ska om möjligt ske så att studenten är anonym i förhållande till den bedömande läraren. Examinator måste dock få del av namnen på provdeltagarna i samband med att betyg sätts.

På varje kurs/delkurs ska på samma kursinnehåll anordnas:

  • ordinarie prov
  • omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
  • ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov).

Studenten har rätt att få tillgång till kopior av gamla prov.

Lärare som är ansvarig för prov bör närvara vid del av provet eller på annat sätt finnas tillgänglig för frågor.

Betyg på prov ska ha meddelats studenten senast 15 arbetsdagar efter provtillfället och inte senare än två veckor före omprovstillfället.

Det är studentens skyldighet att underrätta sig om när och var ett prov äger rum. Institutionen ska hålla upplysningar om tid och plats lätt tillgängliga.

Examensarbeten/uppsatser

Vid kursens start ska studenten informeras om de bestämmelser och riktlinjer som gäller för examensarbete. Informationen bör innefatta uppgifter om

  • studentens rätt till handledning
  • examensarbetets utformning och genomförande
  • bedömningskriterier
  • uppsatsens omfång och formella utformning
  • oppositionsförfarande
  • vilka handledare som är tillgängliga och i vilken utsträckning studenterna kan välja handledare.

Examensarbete ska så långt det är möjligt utföras under handledning av disputerade lärare.

Handledning kan ske enskilt eller i grupp.

Studenten ska ges möjlighet att byta handledare om särskilda skäl talar för det.

Handledare och examinator bör inte vara samma person.

Kursvärdering

Universitetet ska ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering.
Universitetet ska sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Tid ska avsättas i kursschemat för genomförande av kursvärdering.

Studenterna ska ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn.

Ansvarsfrågor

Studenten kan om dessa riktlinjer inte följs vända sig till ansvarig prefekt eller motsvarande.

Kontaktinformation

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer
Mobil: 070-456 66 13
studentombud [at] lus [dot] lu [dot] se
Studentombudets hemsida
 

Sektion Student och utbildning
Oskar Johansson
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se
 

Lunds universitets regelverk

I Lunds universitets samlade regelverk hittar du beslutsdokument som PDF-filer. Flera av reglerna gäller dig som student.